Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradnih igrah SkrbenStars.si

 

1. Splošne doloc╠îbe

Ta pravila doloc╠îajo nac╠îin sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organizira in izvaja DANU, upravljanje spletnih portalov, d.o.o., Ledarska ulica 3, 1000 Ljubljana, DŠ: 43222188 (v nadaljevanju: organizator) na dru┼żbenih omre┼żjih Facebook in Instagram.

Nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju.

 

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udele┼żenec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradnih iger je promocija platforme SkrbenStars.si in njenih produktov ter storitev.

 

3. Udele┼żenci

V nagradni igri lahko sodelujejo:

  • vse polnoletne fizi─Źne osebe s stalnim prebivališ─Źem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti ┼że na dan pri─Źetka nagradne igre).
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in drugih pravnih osebah, ki na kakršen koli na─Źin sodelujejo pri pripravi nagradne igre.

- Pravna oseba ne more biti udele┼żenec nagradne igre.

- V nagradni igri ne smejo sodelovati ─Źlani komisije za ┼żreb. V primeru, da bo iz┼żrebana katera izmed navedenih oseb, se ┼żreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na rezervnega iz┼żrebanca.

 

4. Način sodelovanja

Udele┼żenci nagradnih iger so posamezniki, ki na Facebook ali Instagram strani organizatorja v skladu z navodili pod posebno objavo sodelujejo v nagradni igri. Na─Źin sodelovanja v posamezni nagradni igri je opredeljen pri posamezni nagradni igri.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje vec╠îkrat, v ┼żrebanje pa bo v eni objavi vkljuc╠îen le enkrat.

 

Nagrajenci so o prejemu nagrade obvešc╠îeni in ozna─Źeni v komentarju pod nagradno igro najkasneje v 24 urah po kon─Źani nagradni igri.

Za prevzem nagrade nagrajenci v zasebno sporo─Źilo posredujejo svoje podatke (ime, priimek, naslov in mobilno številko ter davc╠îno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR).

 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Trajanje je opredeljeno pri objavi posamezne nagradne igre.

 

6. Nagradni sklad

Nagradni sklad sestavljajo nagrade, ki so jasno opredeljene pri posamezni nagradni igri. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali jo prenesti na tretjo osebo.

 

7. Izbor nagrajencev

V slednjem sodelujejo vsi prijavljeni v nagradno igro. ┼Żreb se opravi ob koncu nagradne igre. Izvede se na lokaciji odgovornih oseb za vodenje dru┼żabnih omre┼żij Facebook in Instagram SkrbenStars.si. Izvede ga komisija s pomoc╠îjo e-orodij za izvedbo ┼żreba.


Izbor je zakljuc╠îen, ko so podeljene vse predvidene nagrade v posamezni nagradni igri. Izbor je dokonc╠îen, prito┼żbe niso mo┼żne. Iz┼żrebanec je lahko nagrajen le enkrat.

Ob zakljuc╠îku posamezne nagradne igre je ob objavi nagradne igre v komentarju objavljeno ime nagrajenca oz. nagrajencev. Nagrajence spodbudimo, da se nam oglasijo v zasebnem sporo─Źilu, kjer se dogovorimo o prevzemu nagrade. Vsi udele┼żenci nagradne igre se z udele┼żbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v komentarju.

 

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udele┼żenci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu v zasebnem sporoc╠îilu v roku treh dni po zakljuc╠îku ┼żrebanja posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj, mobilna številka ter davc╠îna številka, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR).

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti v paketomat ali na domac╠îi naslov najkasneje v roku 10 dni po prejemu podatkov nagrajenca na stroške organizatorja nagradne igre. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izroc╠îena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. V primeru, da nagrajencu ni mogoc╠îe vroc╠îiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

 

Organizator si pridr┼żuje pravico, da ne podeli nagrad, c╠îe:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • se nagrajenec v zasebnem sporoc╠îilu na Facebook strani ali Instagram profilu v treh dneh od objave rezultatov nagradne igre ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

 

9. Odgovornost

Vsem sodelujoc╠îim v nagradni igri organizator zagotavlja enake mo┼żnosti za pridobitev nagrade.
Organizator si pridr┼żuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti Pravila nagradnih iger. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zakljuc╠îi, kar bo nemudoma objavil na spletni strani SkrbenStars.si.

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje dru┼żabnih omre┼żij Facebook in Instagram,
- vse ostale aktivnosti na dru┼żabnih omre┼żjih Facebook in Instagram,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoc╠îi utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem ┼żrebanju, - nedostavljene pošiljke z nagradami,
- kakršne koli posledice ob korišc╠îenju nagrad.

 

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s podroc╠îja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udele┼żenci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udele┼żenci posredujejo v okviru udele┼żbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izkljuc╠îno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade oz. za odmero dohodnine za nagrajenca pri nagradi, ki presega vrednost 42 EUR. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen c╠îe je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Danu d.o.o.

 

11. Davčne obveznosti

 

Dol┼żnost obveznosti pla─Źila vseh davkov in prispevkov gre v breme nagrajenca. Nagrajenec je kot dav─Źni zavezanec dol┼żan organizatorju predlo┼żiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in dav─Źno številko). V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dol┼żan od vsake nagrade, ki presega vrednost 42 €, pla─Źati akontacijo dohodnine od v znesku 25 % od vrednosti nagrade, nagrado pa prijaviti v napovedi za dohodnino.

Morebitna dopla─Źila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odlo─Źbo gredo v breme prejemnika nagrade.

 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udele┼żencem na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger »Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradnih igrah SkrbenStars.si «.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odloc╠îitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokonc╠îna in velja za vse udele┼żence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentic╠îno tolmac╠îenje teh pravil doloc╠îa izkljuc╠îno organizator. Organizator nagradne igre si pridr┼żuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, c╠îe to zahtevajo pravni, tehnic╠îni ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udele┼żence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoc╠îe rešiti sporazumno, je pristojno sodišc╠îe v Ljubljani.

 

Ljubljana, oktober 2022